وبگاه شخصی امير سعدالدين

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: امير
نام خانوادگي: سعدالدين
دانشكده: مرتع و آبخیزداری
گروه آموزشي:
رتبه علمی: دانشيار
پست الكترونيك: amir.sadoddin@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران  
كارشناسي ارشد    
دكتري
مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
دانشیار       تخصص اصلی


آبخیزداری
1-Integrated assessment and management

  بازديد : 26442
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان